Baxters integritetsmeddelande

Baxters integritetsmeddelande

Ikraftträdandedatum: 26 november, 2018

Baxter Medical AB ("Baxter") lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Webbplatsens integritetsmeddelandet (i fortsättningen kallat ”Integritetsmeddelandet”) förklarar vilken typ av personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Här ingår även hur vi hanterar gränsöverskridande överföringar. Läs texten noggrant för att vara säker på att du förstår våra rutiner beträffande hanteringen av dina personuppgifter.


Integritetsmeddelandets omfattning

Integritetsmeddelandet gäller för de webbplatser (Baxters eller Baxters dotterbolags) som länkar till Integritetsmeddelandet när du klickar på ”Baxters sekretesspolicy” längst ned på sidan, samt för mobilappar eller andra digitala tjänster som länkar till eller publicerar Integritetsmeddelandet (i fortsättningen kallade ”Baxters webbplatser”). Baxter och företagets dotterbolag kan driva webbplatser som hanterar dina personuppgifter på ett annat sätt än vad som beskrivs i Integritetsmeddelandet. I sådana fall publicerar webbplatsen ett integritetsmeddelandet som är anpassat efter just den webbplatsens rutiner för datasekretess. Läs gärna igenom det integritetsmeddelandet som finns publicerat varje gång du besöker någon av Baxters webbplatser.

 

Vad menas med personuppgifter?

Personuppgifter är alla upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Som personuppgifter räknas till exempel ditt namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifikator eller en eller flera faktorer som är specifika för din fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Följande personuppgifter kan samlas in via Baxters webbplatser:

 • Kontaktuppgifter. De kan bestå av ditt namn, din hemadress eller annan fysisk adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt faxnummer, ditt organisationsnamn och/eller din tjänstetitel. Du lämnar uppgifterna när du fyller i ett kontaktformulär, feedbackformulär eller en jobbansökan på nätet.
 • Uppgifter som samlas in när du använder Baxters webbplatser. De kan bestå av namn, e-postadress, ett unikt tjänste-ID, telefonnummer, andra unika identifikationsuppgifter och personlig information, till exempel användarnamn, lösenord, marknadspreferenser, en IP-adress eller en cookie (som kan innehålla information som kan betraktas som personuppgifter) samt information som inte är direkt identifierande men som rör din enhet, typ av webbläsare, operativsystem, om du surfar från en dator eller mobil enhet, dina navigeringsmönster och dina klickströmmar när du besöker våra webbplatser. (Se avsnittet Spårningstekniker vi använder oss av).

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Beroende på vilka handlingar du utför på Baxters webbplatser kan vi använda dina personuppgifter i följande syften:

 • Vi använder de kontaktuppgifter du själv anger för att kommunicera med dig och besvara dina frågor, till exempel ge dig uppdaterad information om våra produkter och tjänster. Vi kan också använda dina kontaktuppgifter, eller de uppgifter du anger i våra feedbackformulär, för att ge dig information om Baxters produkter, tjänster, program och övrigt marknadsföringsmaterial eller ge dig möjlighet att delta i undersökningar och enkäter. En del av uppgifterna samlas in och används med ditt samtycke. Andra uppgifter samlas in och används i vårt berättigade syfte att kommunicera med dig och ge dig information om vår verksamhet. Det är frivilligt att ange sina personuppgifter. Du kan alltid vägra att ge oss dina personuppgifter. Om du väljer att inte ange dina personuppgifter har vi ingen möjlighet att kommunicera med dig och kan inte tillhandahålla all information, produkter eller tjänster. Om vi har samlat in dina personuppgifter med ditt samtycke kan du alltid dra tillbaka samtycket genom att följa anvisningarna för att göra det, som du fick när du gav ditt samtycke. Du kan också använda de kontaktuppgifter som anges längst ned i Integritetsmeddelandet.

  De uppgifter som vi samlar in när du besöker Baxters webbplatser används i vårt berättigade intresse att hantera, driva, underhålla och säkra våra webbplatser, nätverk och andra tillgångar samt för att ge dig tillgång till verktyg och funktioner på Baxters webbplatser. Vi kan också använda aggregerade (sammanslagna) personuppgifter från besökare på Baxters webbplatser för att bättre förstå våra besökares intressen och förbättra webbplatsernas innehåll och prestanda.
   
 • Vi kan även använda dina personuppgifter i behandlingssyfte, för att garantera bästa möjliga kvalitet och säkerhet i vården och för våra medicinska produkter och medicintekniska utrustning. Vi kan också använda personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller andra bestämmelser, inklusive skyldighet att spara uppgifter, samt i följande syften:
  • För att rapportera avvikande händelser, eftermarknadskontroll av medicinsk utrustning, biverkningsrapportering, produktsäkerhet och andra rapporteringsskyldigheter.
  • För att uppfylla en lagstadgad begäran från offentliga myndigheter, bland annat i ärenden som rör nationell säkerhet eller brottsbekämpning, till exempel bedrägeriutredningar eller som svar på ett regeringskrav.
  • För att undersöka potentiella intrång eller skydda våra egna, Baxters webbplatsers användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet

Om lagen tillåter kan vi också utöka eller slå samman den information vi har om dig, inklusive dina personuppgifter, med information vi får från tredje part i samma syften som beskrivs ovan. Dina personuppgifter kan även användas för profilering i samma syften som beskrivs ovan. Du kan protestera mot profilering via automatiskt beslutsfattande genom att kontakta oss på [email protected] eller via de kontaktuppgifter som anges längst ned i Integritetsmeddelandet.

Vi uppger om det är frivilligt att ange vissa uppgifter och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke eller utöva dina rättigheter med avseende på dessa uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Om vi använder dina personuppgifter i något annat syfte än de som angetts ovan kommer vi att informera dig om syftet när vi samlar in uppgifterna och, om det krävs, på vilken grund vi gör det i den utsträckning som lagen kräver.

 

Så delar vi med oss av de personuppgifter vi samlar in

Information som delas med Baxters dotterbolag

Baxter är ett globalt företag och delar personuppgifter med sina dotterbolag för de ändamål som beskrivs i Integritetsmeddelandet. Kontakta oss på [email protected] för mer information om Baxters dotterbolag.

Information som delas med tredje part som tillhandahåller tjänster åt oss

Vi delar med oss av dina personuppgifter till tredje parter som tillhandahåller tjänster åt oss för att hjälpa oss med den verksamhet och de funktioner som rör Baxters webbplatser, till exempel värdskap för Baxters webbplatser eller tillhandahållande av IT-systemtjänster eller kundtjänst. Dessa tredje parter får inte använda dina personuppgifter på något annat sätt än för att tillhandahålla oss tjänster och vi kräver att de kan erbjuda en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Kontakta oss på [email protected] för mer information om Baxters tjänsteleverantörer.

Information som delas för andra ändamål

Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter i behandlingssyfte och för att garantera bästa möjliga kvalitet och säkerhet i vården och för våra medicinska produkter och medicintekniska utrustning. Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller andra bestämmelser, inklusive, men inte begränsat till, rapportering av avvikande händelser, eftermarknadskontroll av medicinsk utrustning, biverkningsrapportering, produktsäkerhet och andra rapporteringsskyldigheter eller för att möta en lagstadgad begäran från offentliga myndigheter, bland annat i ärenden som rör nationell säkerhet eller brottsbekämpning, till exempel bedrägeriutredningar eller som svar på ett regeringskrav. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för att undersöka potentiella dataincidenter eller skydda våra egna, Baxters webbplatsers användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Baxter kan var inblandat i en sammanslagning, ett köp eller en försäljning av hela eller delar av sina tillgångar (i fortsättningen kallat en Transaktion) där dina personuppgifter berörs. Om Baxter är inblandat i en Transaktion kommer du att meddelas via e-post och/eller genom en avisering på Baxters webbplatser, om alla eventuella förändringar som rör ägarskap, användning av dina personuppgifter och vilka alternativ du har angående dem. Baxter säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

 

Funktioner för sociala medier

TBaxters webbplatser innehåller länkar som tar dig till Baxters sidor på sociala medier, till exempel Facebook and LinkedIn. Våra sidor på sociala medier är underkastade sekretesspolicyn hos det företag som tillhandahåller webbplatsen.

Forum/Bloggar

På vissa av Baxters webbplatser finns allmänt tillgängliga bloggar och diskussionsforum. Du bör vara medveten om att dessa bloggar och forum inte drivs av Baxter. All information som du anger på den här typen av webbsidor kan läsas, samlas in och användas av andra som har tillgång till dem. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetsmeddelanden eftersom vi inte har någon kontroll över den information som skickas till eller samlas in av dessa tredjepartsoperatörer och vårt integritetsmeddelandet täcker inte aktiviteter på andra webbplatser.

 

Länkar

Baxters webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser, med rutiner för hantering av information som skiljer sig från våra. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetsmeddelanden eftersom vi inte har någon kontroll över den information som skickas till eller samlas in av dessa tredjepartsoperatörer och vårt integritetsmeddelandet täcker inte aktiviteter på andra webbplatser.

 

Överföring av dina personuppgifter till andra länder

Baxter är ett globalt företag och anlitar därför försäljare och underleverantörer i andra länder och använder sig av globala IT-system och applikationer. De personuppgifter som vi samlar in kan därför komma att överföras till och lagras i ett annat land än ditt eget, där dataskyddslagarna kan vara mindre strikta än i ditt land eller helt saknas.

Om du bor inom den Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (i fortsättningen kallat ”EU/EES”) gäller följande villkor för dina personuppgifter: Dina personuppgifter kan överföras till dotterbolag och till anställda eller samarbetspartners utanför EU/EES för de syften som beskrivs i Integritetsmeddelandet. Om så är fallet kommer vi att vidta de lagstadgade åtgärder som beskrivs i dataskyddsförordningen (”GDPR”) för att kunna garantera att lämpliga skyddsåtgärder finns (till exempel standardavtalsklausuler) för att skydda dina personuppgifter i enlighet med Integritetsmeddelandet. Du kan kontakta oss på [email protected] eller via de kontaktuppgifter som anges nedan för att få en kopia av de skyddsåtgärder vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter och ditt privatliv när personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Dina rättigheter angående hur dina personuppgifter hanteras kan i vissa fall regleras av lokal lagstiftning (inklusive GDPR). Därför kan rättigheterna variera mellan olika länder/regioner. Rättigheterna kan omfatta:  

 • Om vi använder eller delar personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Det är viktigt att komma ihåg att detta inte gör vår tidigare användning och delning av dina personuppgifter, som skett innan du drog tillbaka ditt samtycke, olaglig.
 • Du kan begära att få veta om vi har sparat några personuppgifter om dig och, i så fall, vilka och i vilket syfte, samt begära att få tillgång till eller kopior av dem. Du kan även begära att få information om vem som har fått tillgång till dina personuppgifter.
 • Du kan begära att vi rättar dina personuppgifter, om du anser att de är felaktiga eller ofullständiga, eller begära att vi raderar dina personuppgifter, såvida vi inte har en laglig skyldighet att spara dem eller av andra skäl har rätt att spara dem enligt tillämpliga lagar.
 • Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter utan att radera dem.
 • Du kan begära att vi skickar dig de personuppgifter som vi fått av dig, baserat på ditt samtycke eller ett avtal, så att du själv kan lagra och återanvända dem, och du kan även be oss att skicka dem vidare till ett annat företag.    

Du kan utöva dina rättigheter genom att gå in på din kontoprofil på någon av Baxters webbplatser, skicka din begäran via e-post till [email protected] eller kontakta vår globala avdelning för sekretessfrågor. Kontaktuppgifterna finns längst ned i Integritetsmeddelandet.

I vissa länder har du även rätt att protestera mot användningen och utlämnandet av dina personuppgifter för vissa ändamål, inklusive våra berättigade intressen och för direktmarknadsföring. Du kan när som helst protestera mot hur dina personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte och tacka nej till att få marknadsinformation eller reklamutskick, genom att följa de instruktioner som ges i samband med att informationen skickas till dig. Om du inte kan välja bort att få informationen på detta sätt är du välkommen att mejla till [email protected] eller kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan för att utöva din rätt att protestera. Om du har frågor angående hur vi bedömer om det finns ett berättigat intresse för behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill protestera mot hur vi behandlar dem i detta syfte, är du välkommen att kontakta oss på [email protected] eller via kontaktuppgifterna nedan. Om du anser att vi använder, lämnar ut eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot lagstiftningen kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land.

Vi kommer att behandla varje begäran från dig om att få utöva dina rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning. Under vissa omständigheter kan det emellertid vara så att några av de ovannämnda rättigheterna inte gäller.

 

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som vi rimligen anser det nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs ovan eller så länge som det krävs enligt gällande lag. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur länge vi har rätt att spara dina uppgifter.

 

Minderåriga

Baxters webbplatser riktar sig inte till barn under 13 år och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om du tror att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år ska du kontakta oss på [insert country level inbox email address]. Om vi samlar in personuppgifter, baserat på samtycke, från en minderårig som är äldre än 13 år krävs enligt lag förälders samtycke.

 

Spårningstekniker vi använder oss av

Baxters webbplatser använder olika tekniker för att kunna erbjuda vissa tjänster och funktioner:

Cookies

Precis som många andra webbplatser använder sig Baxters webbplatser av cookies. En cookie är en liten datafil som överförs till din hårddisk för att hjälpa oss att förbättra innehållet på webbplatsen (vi kan till exempel se vilka sidor som besöks mest, respektive minst, för att förbättra sidorna i framtiden) och anpassa det efter besökarna. Vi kommer inte att kombinera information som rör cookies med de personuppgifter du gett oss. Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies och meddelar dig om en cookie skickas till din dator.

Precis som de flesta andra webbplatser samlas en del information in automatiskt. Det kan röra sig om IP-adresser, typ av webbläsare, internetleverantör (ISP), hänvisnings-/utgångssidor, vilka filer du tittar på på vår webbplats (till exempel HTML-sidor och grafik), operativsystem, datum och tid för besöket och/eller klickströmmar för att analysera trender i form av aggregerade data och för att administrera webbplatsen. IP-adresser, och andra uppgifter som samlas in automatiskt, kan betraktas som personuppgifter i vissa länder.

Hur cookies används kan variera mellan Baxters webbplatser. Läs därför gärna de specifika sekretessvillkoren för den av Baxters webbplatser som du besöker för att få mer information om hur cookies används just där.

Generellt använder vi cookies (och andra tekniker som anges nedan) i följande syften:

 • För att tillhandahålla tjänster: En cookie kan användas för att tillhandahålla en viss tjänst. Om du till exempel loggar in till en del av vår webbplats med kontrollerad tillgänglighet, placerar vi en tillfällig sessionscookie som visar att du har identifierats. Informationen i den här typen av cookies består av slumpmässiga uppgifter som används av servern för att identifiera din webbläsare under just detta besök. Om du väljer att inte acceptera tillfälliga cookies kommer du inte att kunna använda den här typen av funktioner. Vi använder också en cookie när du besöker vår webbplats och vill ha dokumentation eller ett svar från oss. När du fylleri ett formulär kan du ibland själv få välja om du vill att vår webbplats skickar en cookie till din hårddisk. Du kan välja att ta emot den här typen av cookies för att spara tid när du fyller i formulär och/eller besöker vår webbplats på nytt. Du kan kontrollera användningen av cookies på din egen webbläsare. Men om du väljer att avvisa cookies kan det begränsa möjligheten att använda visa funktioner och tjänster på vår webbplats.

 • För att underlätta för dig att använda webbplatsen: Om en cookie används kan webbplatsen komma ihåg information om dina preferenser och hur du rör dig på webbplatsen, antingen tills du lämnar det aktuella webbläsarfönstret (om det handlar om en tillfällig cookie) eller tills du blockerar eller raderar cookien. Många användare föredrar att acceptera cookies eftersom det gör besöket på webbplatsen smidigare 
 • För att förstå våra besökare: När du besöker vår webbplats kan våra datorer automatiskt samla in statistik i aggregerad form om hur våra besökare beter sig. Vi kan se statistik och andra uppgifter, till exempel hur många besökare vi har på webbplatsen, deras IP-adresser, vilka sidor de besöker, från vilka domäner besökarna kommer, vilka webbläsare de använder och hur de rör sig på webbplatsen. Den här typen av uppgifter om ditt besök används endast i aggregerad form. Uppgifterna hjälper oss att förstå vad som intresserar våra besökare och att förbättra webbplatsens innehåll och prestanda.
 • Baxter kan tillhandahålla videoklipp på sina webbplatser. Videoklippen har en utomstående webbplats som värd, till exempel, men inte begränsat till, Youtube (Google). Om du klickar på ”spela upp” på en video på någon av Baxters webbplatser kan videoklippets värd se det som ett samtycke från dig att skicka cookies till din dator från sin webbplats.

 

Do Not Track (DNT)

Baxter spårar inte användare av webbplatsen över tid och via tredje parts webbplatser i syfte att skicka riktad reklam och svarar därför inte på DNT-signaler. Men vissa utomstående webbplatser följer dina webbläsaraktiviteter när de skickar innehåll till dig, vilket ger dem möjlighet att skräddarsy vad de visar dig.

 

Webbfyrar (web beacons)

Våra webbplatser innehåller elektroniska bilder (kallade "single-pixel gif", ”webbfyr” eller "web beacon") som låter oss räkna antal besök på sidorna eller få tillgång till våra cookies. Generellt sett kan alla elektroniska bilder på en webbplats, även en reklambanner, ses som en webbfyr. Webbfyrar är mycket små (1x1 pixel i storlek), bannerliknande bildfiler, men de kan enkelt ses via Internet Explorer om du klickar på ”Visa” och sedan på ”Källa”. Anledningen till att webbfyrar är så små är att de inte ska ta upp värdefullt utrymme på datorskärmen, som bättre kan utnyttjas för att visa annat användbart innehåll. Vi kan också infoga webbfyrar i HTML-formaterade nyhetsbrev med bilder som vi skickar till våra prenumeranter för att kunna se hur många nyhetsbrev som verkligen blir lästa. Dessutom kan vissa reklamnätverk som gör reklam på våra webbplatser använda webbfyrar i sina väl synliga reklambanners. Våra webbfyrar används inte för att samla in, övervaka eller dela personuppgifter om våra besökare. Vi använder bara tekniken för att sammanställa anonym, aggregerad information om hur våra webbplatser används.

 

IP-adresser

En IP-adress är en unik identifiering som automatiskt tilldelas din dator när du använder internet. Informationen som samlas in om våra besökares IP-adresser används endast för systemadministration. IP-adresser används inte för att identifiera våra besökare. Informationen hjälper oss att sammanställa aggregerade demografiska data och annan information om hur våra webbplatser används, samt för att förbättra webbplatsens funktioner. Vi kombinerar inte IP-adresser med några andra uppgifter som kan identifiera dig.

 

Google Analytics

Baxters webbplatser använder sig av Google Analytics. Med hjälp av cookies samlar och sparar Google Analytics uppgifter om till exempel klockslag för besöket, vilka sidor som besöks, hur lång tid som besökarna vistas på varje sida, IP-adresser och typ av operativsystem för de enheter som används för att surfa på Baxters webbplatser. Du kan välja bort Google Analytics genom att installera ett plugin-program från Google för din webbläsare (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

Säkerhet

Vi har vidtagit rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi tagit emot via Baxters webbplatser från förlust, missbruk och ändringar. Vi upprätthåller rimliga säkerhetsstandarder för att skydda de personuppgifter vi sparar. Om du har några frågor angående säkerheten för dina personuppgifter kan du kontakta oss på [email protected] eller via de kontaktuppgifter som anges nedan.

 

Så lämnar du in ett klagomål

Baxter vill försäkra sig om att alla klagomål och tvister angående Baxters hantering av personuppgifter undersöks och blir lösta. Därför har vi upprättat en särskild process för behandling av klagomål på våra rutiner för personuppgiftshantering. Vår avsikt är att kunna hitta en lösning för alla klagomål via denna process.

Baxter respekterar din integritet och om du har anmält ett problem till Baxter så hanteras det enligt ovan nämnda process, som tagits fram för att undersöka och vidta åtgärder för att lösa problemet.

Frågor och klagomål som rör dina personuppgifter kan anmälas till Baxter via e-post, telefon eller vanligt brev via de kontaktuppgifter som anges längst ned i Integritetsmeddelandet.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss i Norden via: [email protected] eller: 

Yvonne Vinther Rasmussen
Baxter A/S
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
Danmark

T 4816 6400

 

Du kan även mejla vårt internationella dataskyddsombud på [email protected] eller faxa till 224-948-2876, kontakta vår hjälplinje för etik och regelefterlevnad på 1-844-294-5418 eller skicka ett vanligt brev till Baxter International Inc., ATTN: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office, 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015.

 

Ändringar i Integritetsmeddelandet

Vi kan då och då uppdatera Integritetsmeddelandet för att beskriva nya funktioner, produkter eller tjänster på våra webbplatser och hur de kan påverka behandlingen av dina personuppgifter. Om vi gör större ändringar i Integritetsmeddelandet kommer det att aviseras på webbplatsen innan ändringen träder i kraft. Vi ser gärna att du regelbundet läser igenom den här sidan för att hålla dig uppdaterad om våra rutiner för personuppgiftshantering. Vi kommer inte att genomföra några större ändringar i hur vi använder dina personuppgifter, eller skicka dem vidare till något annat företag som använder dina personuppgifter för sin egen räkning, utan att först meddela dig och ge dig möjlighet att protestera.