Dataskyddsmeddelande för biverkningsrapportering

Dataskyddsmeddelande för biverkningsrapportering

Dataskyddsmeddelandet ger dig information om hur Baxter samlar in, lagrar, behandlar, använder och visar dina personuppgifter i samband med rapporter om oönskade händelser

I detta meddelande finns information om hur bolaget Baxter (nedan kallat "Baxter", "vi", "vår" eller "oss"), registrerat som innehavare av godkännande för försäljning eller Baxters lokala representant för det berörda läkemedlet, och/eller tillverkare, godkänd representant i EU, importör eller distributör för berörda medicintekniska produkter, tillsammans med dess dotterbolag, efterträdare, överlåtare och underleverantörer såsom beskrivs i detta Dataskyddsmeddelande samlar in, lagrar, behandlar, använder och röjer dina personuppgifter. 

Varför vi samlar in dina personuppgifter?

Baxter kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att övervaka säkerheten och kvaliteten på läkemedlet och den medicintekniska produkten genom att samla in information om, upptäcka, bedöma och förhindra biverkningar och medicinska händelser samt reklamationer beträffande  kvalitet av de berörda läkemedlen och de berörda medicintekniska produkterna. 

Baxter kommer att behandla dina personuppgifter baserat på: 

  1. om du rapporterar en biverkning och/eller en medicinsk händelse eller en annan form för reklamation beträffande läkemedel eller medicintekniska produkter och som gäller en annan person – baserat på att detta är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter beträffande säkerheten för läkemedel och medicintekniska produkter samt eftersom behandling är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet, såsom att säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produkter, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter fastställs, särskilt tystnadsplikt. 
  2. om du är en patient som rapporterar biverkningen och/eller en medicinsk händelse eller en annan form för reklamation beträffande läkemedel eller medicintekniska produkter – baserat på att detta är nödvändigt eftersom det ligger i allmänhetens och folkhälsans intresse, såsom att säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produkter, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter fastställs, särskilt tystnadsplikt.  

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt (såvida du är hälso- och sjukvårdspersonal som är förpliktigad att rapportera biverkningar eller medicinska händelser), men om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kommer vi inte att kunna hantera din förfrågan. 

Vi kommer inte att använda denna information i något annat syfte, och vi kommer inte att dela med oss av dina personuppgifter till någon annan part såvida vi inte är förpliktigade enligt lag att göra det (t.ex. av tillsynsmyndigheter) eller såvida inte en sådan tredje part agerar å Baxters vägnar som databehandlare. 
 

Hur länge vi bevarar dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att bevaras så länge som vi rimligen anser det nödvändigt för att uppnå de syften som anges ovan och så länge som krävs och/eller är tillåtligt enligt tillämplig lagstiftning. 

Till vem vi kan komma att dela med oss av personuppgifter och internationella dataöverföringar?

I de syften som anges ovan kan Baxter komma att överföra dina personuppgifter till andra företag i Baxter-koncernen och Baxters tjänsteleverantörer som agerar å Baxters vägnar, såsom leverantörer av IT-systemadministration och användarsupporttjänster och leverantörer av tjänster för behandling av uppgifter om biverkningar och/eller tjänster för behandling av reklamationer. 

Vissa av de tredje parter som hänvisas till ovan kan komma att behandla dina personuppgifter utanför ditt land. Nivån av dataskydd i ett annat land kanske inte är likvärdigt med dataskyddsnivån i ditt land. Vi kommer dock endast att överföra dina personuppgifter antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat har en adekvat dataskyddsnivå eller efter att vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att alla mottagare tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå. Vi gör detta genom att till exempel ingå lämpliga avtal om dataöverföring. Du kan begära information om sådana tredje parter, samt få tillgång till kopior av avtalen som Baxter har ingått med dem genom att skriva till [email protected].
 

Dina rättigheter

Du har rätten att:

  • kontrollera om vi lagrar personuppgifter om dig, och i så fall i vilka syften och vilken typ av personuppgifter vi lagrar om dig, samt begära kopior av dessa uppgifter 
  • begära rättning eller radering av dina personuppgifter som är felaktiga eller behandlade för syften som inte anges ovan 
  • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter 
  • under vissa omständigheter invända mot behandlingen av dina personuppgifter 
  • begära information om vilka de tredje parter som dina personuppgifter överförs till är och vilka kategorier de tillhör 
  • lämna in ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten i ditt land. 

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är bolaget Baxter, registrerat som innehavare av godkännande för försäljning eller Baxters lokala representant för berört läkemedel och/eller tillverkare, godkänd representant i EU, importör eller distributör för berörda medicintekniska produkter r som anges i bipacksedeln och/eller på etikett eller i manual för brukare för det berörda medicintekniska produkt. 

Om du har en begäran eller fråga om behandlingen av dina personuppgifter ska du vända dig till: 

[email protected].