Etik och regelefterlevnad

Etik och regelefterlevnad

Vi arbetar för en företagskultur som präglas av integritet och ett etiskt handlingssätt.

Som globalt företag med verksamhet i över 100 länder vill vi ha en effektiv företagsstyrning, följa lagar, regler och etiska riktlinjer i hela organisationen. 1995 var vi bland de första företagen att anta offentliga, formella riktlinjer för företagsstyrning. Att förbättra våra arbetsrutiner och sätta nya standarder är ett ständigt pågående arbete som återspeglas i våra nuvarande riktlinjer för företagsstyrning.

Vår arbetsgrupp för etik och regelefterlevnad har ett nära samarbete med våra juridiska och operativa arbetsgrupper, i olika länder och inom olika verksamhetsfält, för att garantera att vi följer lagar och företagets egna riktlinjer. Vi har en rad olika kanaler för rådgivning och information till våra medarbetare, liksom en konfidentiell visselblåsarkanal, där man kan rapportera om misstänkta lagöverträdelser eller brister i efterlevnaden av företagets etiska riktlinjer eller branschregler. Alla problem eller misstänkta överträdelser undersöks omedelbart och rapporteras i förekommande fall till företagsledningen.

 

Riktlinjer och normer

Uppförandekod

Vi har byggt upp en stabil grund i frågor om integritet och regelefterlevnad som hjälper våra anställda att göra korrekta och etiska bedömningar i verksamheten och att vidta lämpliga, lagliga åtgärder.

Läs vår uppförandekod >

Leverantörsnormer

Vi förväntar oss att våra leverantörer och andra samarbetspartners handlar i enlighet med våra riktlinjer och att de känner till och följer alla lagar som styr inköp på Baxter.

Lär mer om våra leverantörsnormer >

Mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan

I vår globala policy för mänskliga rättigheter fastslås att vi respekterar alla individers mänskliga rättigheter, värdighet och de olika sätt som de kan bidra till vår verksamhet. Vi arbetar för mänskliga rättigheter, direkt och indirekt, på flera olika sätt. Det märks i våra företagsriktlinjer och initiativ på områden som bl.a. rör medarbetarfrågor, sekretess, säkerhet, leveranskedjan, ett etiskt handlingssätt och tillgång till sjukvård.

Yrkesetiska regler och branschriktlinjer

Vi följer följande externa yrkesetiska regler och branschetiska riktlinjer:

  • AdvaMed Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals. Läs mer om AdvaMed Code of Ethics
  • National Society of Professional Engineers Code of Ethics for Engineers
  • MedTech Europe Code of Ethical Business Practice

Vi arbetar även tillsammans med icke-statliga organisationer och handelsorganisationer för att förstärka riktlinjerna för etik och regelefterlevnad över hela världen. Det innebär bland annat att:

  • Vi samarbetar med China Association of Enterprises with Foreign Investment och deras R&D-based Pharmaceutical Association Committee (RDPAC) för att ta fram en branschomfattande etikkod för försäljning och marknadsföring
  • Vi sitter med i en arbetsgrupp för China Council of Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) för att utveckla en branschomfattande uppförandekod för AdvaMeds medlemsföretags verksamheter i Kina
  • Vi samarbetar med Mexican Association of Innovative Medical Devices Industries (AMID) för att uppdatera AMID:s riktlinjer för kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal
  • Vi stöttar AMID genom att skapa ett enhetligt träningsprogram som omfattar överenskomna riktlinjer och kriterier inom medicinteknikbranschen
  • Vi deltar i The Pharmaceutical Supply Chain Initiative

Ramverk och program för etik och regelefterlevnad

Vi formar och uppdaterar regelbundet vårt ramverk och våra program för etik och regelefterlevnad så att de ska återspegla behoven i ett komplext, globalt medicinsk företag.

Vi har en företagsstyrningsmodell med kommittéer för etik och regelefterlevnad som arbetar på regional nivå, landsnivå och inom olika verksamheter för att etik- och regelefterlevnadsprogrammet ska införlivas inom hela Baxter.

Handelsregler

Vi har ett globalt nätverk med personer som har till uppgift att identifiera och hantera problem med regelefterlevnad av handelsregler i sina länder och inom sin verksamhet och att rådfråga sakkunniga när det är befogat. Vi fortsätter också att förbättra verktyg och rutiner för att skydda oss mot och hantera risker i anslutning till handelsregler för våra produkter och affärstransaktioner.

Datasekretess och datasäkerhet

Vår globala sekretesspolicy beskriver våra riktlinjer i sekretessfrågor och är vägledande för vår verksamhet globalt i frågor om skydd av personuppgifter och uppgifter om patienters hälsa. Alla Baxters anställda måste genomgå en e-kurs om sekretesskydd.

Kommunikation och vägledning

En öppen kommunikation är centralt i vår syn på integritet. Vi har en rad kanaler för att informera och ge råd till våra medarbetare. Vi har även konfidentiella kommunikationsvägar för att rapportera misstänkta lagöverträdelser eller överträdelser mot företagets riktlinjer. Dessa undersöks omedelbart och rapporteras i förekommande fall till företagsledningen. Arbetsledare och chefer är ansvariga för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö där anställda kan ta upp och diskutera problem.

Vi har även en hjälplinje, en fristående telefon- och webbkanal dit medarbetare och deras närstående, leverantörer, kunder och övriga intressenter kan höra av sig för att uppmärksamma ett problem eller öppet diskutera frågor om etik och regelefterlevnad på Baxter. De som hör av sig kan när som helst anonymt anmäla ett problem eller be om vägledning på 32 olika språk.